28072021
SLOGAN
13 Ιουλ 2016
5882 Προβ.

∆ίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του Ρέµατος της Πικροδάφνης

 

 b_150_100_16777215_00_images_rsz_pikrodafni.JPG

Mελέτη του καθηγητή του ΕΜΠ Κ. Λουπασάκη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Αγ.
Δημητρίου.
Μετα από την παρουσίαση της μελέτης στις 19/6/16, οι θέσεις του Δικτύου για
την ¨Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης από Λ.
Βουλιαγμένης ως τις εκβολές,¨ της Περιφέρειας αναδιαμορφωνονται και
παρατίθενται στην επιστολή που ακολουθεί.

Θέµα: Αξιολόγηση εργασίας κ. Λουπασάκη για το ρέµα της Πικροδάφνης Αγίου ∆ηµητρίου: Σηµαντικά συµπεράσµατα για την αποκατάσταση του ρέµατος

 Στις 14 Ιουνίου 2016, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου, παρακολουθήσαµε την παρουσίαση του ερευνητικού προγράµµατος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από τον επίκουρο καθηγητή κ. Λουπασάκη, (διαθέσιµη στην ιστοθέση του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου: http://www.dad.gr/images/pikrodafnh/ergasia_ajiologhshs_mpe_pikrodafnhs_6- 2016_loypasakhs_emp.pdf ), το οποίο αφορά στην αξιολόγηση της πρότασης οριοθέτησης- διευθέτησης του ρέµατος της Πικροδάφνης, της Περιφέρειας Αττικής.

Η συγκεκριµένη πρόταση της Περιφέρειας Αττικής για λόγους απολύτως τεκµηριωµένους, που έχουµε επανειληµµένως δηµοσιεύσει στον τύπο και στα ΜΜΕ, καθώς και υποβάλλει εγγράφως στις αρµόδιες υπηρεσίες, µας βρίσκει ως ∆ίκτυο Πολιτών, εντελώς αντίθετους. ∆εδοµένου ότι η εργασία αξιολόγησης του ΕΜΠ µεταξύ άλλων:

1. Αποδεικνύει την αναντιστοιχία των διατάξεων έργων που προτείνονται στην Μελέτη Περι- βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), από αυτές που προτείνονται από τη γεωτεχνική µελέτη, δηλαδή µετατοπισµένα σε άλλη χιλιοµετρική θέση. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο πλήττει καίρια την αξιοπιστία της Μ.Π.Ε.

2. Επισηµαίνει την ανακολουθία των έργων που προτείνονται από την ΜΠΕ µε τις συστάσεις και τις υποδείξεις της Οριστικής γεωλογικής µελέτης. Συγκεκριµένα η Οριστική γεωλογική µελέτη (σελ. 61 παρ. 1) προτείνει την αφαίρεση και αποµάκρυνση των τεχνικών επιχωµατώσεων σε όλο τους το πάχος, προ κάθε άλλης διαµόρφωσης ή κατασκευής, ώστε η διαµόρφωση των πρανών να γίνει στο φυσικό υπόβαθρο. Τα έργα που προτείνονται από την ΜΠΕ δεν λαµβάνουν υπόψη την συγκεκριµένη πρόταση της γεωλογικής µελέτης µε αποτέλεσµα να προτείνουν περιττά και υπερδιαστασιολογηµένα έργα µε ουσιαστικό στόχο την αντιστήριξη των ανθρωπογενών αποθέσεων (καταπατήσεων).

3. Επισηµαίνει την αναγκαιότητα εκπόνησης λεπτοµερούς τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης που εκτός από την οριοθέτηση των ανθρωπογενών αποθέσεων, θα επιτρέψει και τον διαχωρισµό των σχηµατισµών µε βάση την γεωτεχνική τους συµπεριφορά, σε εδαφικούς και βραχώδεις. Βάσει αυτού του διαχωρισµού θα αποτραπεί η περιττή εγκατάσταση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας σε δυσδιάβρωτους σχηµατισµούς

4. Αναδεικνύει την παράβλεψη της µεγάλης περιβαλλοντικής πίεσης που δέχεται το ρέµα, από ανθρωπογενείς αποθέσεις και επεµβάσεις , οι οποίες σήµερα διαµορφώνουν µεγάλα µήκη των πρανών του ρέµατος (δηλαδή επιχώσεις που έχουν όλα αυτά τα χρόνια δηµιουργηθεί και αποτεθεί στο ρέµα για τη διαµόρφωση ή επέκταση ιδιοκτησιών, χτίσµατα αµφισβητούµενης νοµιµότητας, τεχνικά έργα λάθος χωροθετηµένα κλπ). Μάλιστα, αναφέρει ότι οι ανθρωπογενείς αποθέσεις, βάση αυτοψίας, υπάρχουν σε πολύ µεγαλύτερη έκταση από αυτή που αποτυπώνεται στο γεωλογικό χάρτη της οριστικής Γεωλογικής Μελέτης.

5. Ακόµα και σύµφωνα µε την ΜΠΕ, παρά τις όποιες παρεµβάσεις, η φυσική κοίτη στο τµήµα της εντός του Αγ. ∆ηµητρίου ανταπεξέρχεται επαρκώς των πληµµυρικών παροχών σχεδιασµού. Τα τυχόν προβλήµατα υπερχείλισης οφείλονται σαφέστατα σε ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, που είναι όµως διαχειρίσιµες, µε ανασχεδιασµό των υφιστάµενων τεχνικών έργων, χωρίς να είναι απαραίτητες παρεµβάσεις στην διαµόρφωση της φυσικής κοίτης

6. Ο όγκος των προτεινόµενων διατάξεων έργων από την ΜΠΕ έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε τις αρχές αντιµετώπισης των υδατορεµάτων ως φυσικών πόρων, µε ιδιαίτερη αξία για το περιβάλλον και µε επιτακτικότερη ανάγκη διατήρησης της φυσικής τους κατάστασης, αφού τα έργα που προτείνονται εκτείνονται σε µήκος 6245,8µ από τα 6581,4µ πρανών εντός των ορίων του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου. Αν αφαιρεθούν τα 251,97µ τοιχίων και διαβάσεων που υπάρχουν, αποµένουν µόλις 44,09µ ως φυσικά πρανή. Οι προτεινόµενες διατάξεις έργων από την ΜΠΕ πρέπει να αναθεωρηθούν.

7. ∆ίνει µεγάλη βαρύτητα στην αναγνώριση και λεπτοµερή χαρτογράφηση των ανθρωπογενών επεµβάσεων, διότι είναι καθοριστικής σηµασίας και στην αποµάκρυνση των ανθρωπογενών αποθέσεων από τα πρανή, διότι όσο πιο κοντά επανέλθει το ρέµα στην αρχική του κοίτη, τόσο λιγότερες και οικονοµικότερες τεχνικές παρεµβάσεις θα χρειαστεί.

8. Στις 6 υπό διερεύνηση θέσεις τα προτεινόµενα από την ΜΠΕ έργα εγείρουν σοβαρά ερωτήµατα για την επάρκεια και αποτελεσµατικότητά της. Σε καµιά από τις υπό διερεύνηση τα έργα δεν πρέπει να υλοποιηθούν Α) καθότι δεν επιτυγχάνεται η επιθυµητή τιµή του συντελεστή ασφαλείας (ΣΑ) Β) οι τοίχοι βαρύτητας από συρµατοκιβώτια, στην βάση του πρανούς δεν προσφέρουν στην αύξηση του συντελεστή ασφαλείας (ΣΑ) ενώ η κατασκευή τους προκαλεί αλλοιώσεις του περιβάλλοντος Γ)τα µέτρα δεν κάνουν καµία αναφορά και δεν εξασφαλίζουν τα οικήµατα και τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην στέψη του πρανούς ∆) δεν γίνεται καµία αναφορά στα φορτία που µεταβιβάζουν στο πρανές, οι υπερκείµενες κατασκευές

9. Αναφέρει ως περιττά τα µέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας ποδός, που προτείνονται στην ΜΠΕ, αφού δεν λαµβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα σε διάβρωση των γεωλογικών σχηµατισµών (δυσδιάβρωτοι βραχώδεις ή ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί κροκαλοπαγούς και Νεογενούς), που καταλαµβάνουν τα πρανή σε µεγάλο µήκος.

10. Συµπεραίνει ότι, δεν είναι απαραίτητη η προτεινόµενη ανακατασκευή 600 m υπαρχόντων τοίχων, αφού δεν έχει ελεγχθεί η γεωτεχνική, στατική ή δοµική τους επάρκεια.

11. Αποδεικνύει ότι, για την ασφαλή λειτουργία του ρέµατος, απαιτούνται επεµβάσεις σε ορισµένες µόνον θέσεις υψηλής επικινδυνότητας που, µε τα σηµερινά εργαλεία της επιστήµης, είναι δυνατόν να γίνουν µε µεθόδους ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον και να µην υποβαθµίσουν την οικολογική αξία του ρέµατος.

Λύσεις εντέλει οικονοµικότερες από αυτές που προτείνονται στη ΜΠΕ, σύµφωνα µε την οποία θα επέλθει πρακτικά, συνολικός εγκιβωτισµός του Ρέµατος, στένεµα της κοίτης του και µετατροπή του σε ανοικτό οχετό. Επιπρόσθετα, πέραν της συγκεκριµένης εργασίας του ΕΜΠ: 1. Πολλές αποφάσεις του ΣΤΕ(1242/2008, 3849/2006 κτλ), διατάσσουν την οριοθέτηση του ρέµατος (ως οικοσυστήµατος) στην αρχική φυσική του κοίτη. Ως φυσική κοίτη λογίζουµε την κοίτη του ρέµατος όπως προκύπτει από τις παλαιότερες αεροφωτογραφίες (1939), προτού δηλ επιχωθεί από τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. 2. Κοινή πεποίθηση της πλειοψηφίας των πολιτών αποτελεί η παραδοχή ότι, ο φυσικός πλούτος µιας χώρας αποτελεί δηµόσιο αγαθό και σαν δηµόσιο αγαθό πρέπει να τον διαχειριζόµαστε! Αυτό σηµαίνει ότι η επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη διαχείρισή του, οφείλει να δίνει προτεραιότητα στο δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή στα οφέλη που αποκοµίζει το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών.

Το ρέµα της Πικροδάφνης, το τρίτο µεγαλύτερο ποτάµι της Αττικής, µετά τον Κηφισό και τον Ιλισό, αποτελεί δηµόσιο αγαθό µεγάλης σηµασίας και σπουδαιότητας για την Αττική. Για το λόγο αυτό, δε µπορούµε να καλούµαστε να βρίσκουµε λύσεις µε κυρίαρχο µέληµα την προστασία των καταπατήσεων και όχι του ίδιου του ρέµατος και επιπλέον µε υψηλού κόστους έργα. 3. Πιστεύουµε ότι η άσχηµη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στην κατασπατάληση όχι µόνο του οικονοµικού, αλλά και του φυσικού µας πλούτου.

Για τους λόγους αυτούς ζητάµε:

1. Την ακύρωση της ΜΠΕ και 2. επανεξέταση της πρότασης οριοθέτησης–διευθέτησης του Ρ. Πικροδάφνης της Περιφέρει- ας Αττικής, µε κεντρικούς άξονες την επαναφορά της κοίτης στην φυσική της µορφή µε αποµάκρυνση όλων των ανθρωπογενών αποθέσεων και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου του ρέµατος. Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στις εξής άµεσες ενέργειες για την προστασία και διάσωση του Ρέµατος της Πικροδάφνης: 1. Τη συνολική και όχι την τµηµατική οριοθέτηση στην αρχική-φυσική του µορφή. 2. Τον εντοπισµό των πηγών ρύπανσης των νερών του, κυρίως µε όµβρια και βοθρολύµατα και την άµεση εξάλειψή τους 3. Την αποµάκρυνση τυχόν µπάζων και κατασκευών (οικίσκων, δρόµων, γηπέδων, ιδιωτικών/δηµόσιων γεφυρών, αύλιων χώρων κτλ), από τα πρανή και την κοίτη, ότι δηλαδή στερεί ζωτικό χώρο από τη λειτουργία του ρέµατος. 4. Τη στοχευµένη υποβοήθηση της βλάστησης µε αυτόχθονα είδη, για τη σταθεροποίηση των φυσικών πρανών, που θα αποκαλυφθούν µετά την αποµάκρυνση των µπάζων. 5. Έγκριση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων, όπως αντικαταστάσεις παλαιών πεζογε- φυρών, αγωγών και συστηµάτων οµβρίων, αποκατάσταση αστοχιών στα φυσικά πρανή, καθώς και έργων αντιρρύπανσης, για να διασφαλιστεί έτσι, η ασφαλής πολυδιάστατη λειτουργία του. 6. Την ακύρωση κατασκευής των συλλεκτηρίων - πληµµυρικών αγωγών οµβρίων υδάτων Σ2 και Σ3 στην Ηλιούπολη, που εκτρέπουν νερά από το ρέµα Τραχώνων (φυσικός αποδέκτης) στο Ρέµα Πικροδάφνης, επιβαρύνοντάς το µε πρόσθετη παροχή.

Τελειώνοντας οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι: Το ρέµα της Πικροδάφνης αποτελεί στοιχείο φυσικού πλούτου και τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας, όχι µόνο των ∆ήµων που διασχίζει, αλλά και όλου του νότιου τοµέα της Αττικής. Είναι το τελευταίο φυσικό καταφύγιο για την άγρια ζωή, για την αυτόχθονη και µεταναστευτική ορνιθοπανίδα, για σπάνια είδη χλωρίδας, αλλά και µε πλούσια αζωνική βλάστηση, µε εντυπωσιακή δύναµη αναγέννησης. Επιπλέον είναι πολύτιµος φυσικός αεραγωγός των περιοχών που διασχίζει, αποµακρύνει τους ατµοσφαιρικούς ρύπους και διαµορφώνει ήπιο µικροκλίµα. Έχει χαρακτηριστεί, µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε υπ’ αριθµόν 9173/1642 στις 3.3.1993 (ΦΕΚ 281 ∆'/1993), ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Επιπλέον µε βάση το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4227, ΦΕΚ 156 Α’/2014) κατατάσσεται στα «κύρια υδατορέµατα Α’ προτε- ραιότητας» (περ. η’, παρ. 4, άρθρο 20) του λεκανοπεδίου της Αττικής, ενώ όσον αφορά την προστασία των υγροσκοπικών χαρακτηριστικών των υγροτόπων και της λεκάνης απορροής τους κατατάσσεται στους υγροτόπους «Β’ προτεραιότητας» (παράρτηµα ΙΧ, άρθρο 20, παρ. 2.γββ)

Pin It

ΕΙΔΗΣΕΙΣ απο το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων

Συντάκτης και Aρθρογράφος. Ελεύθερα οι απόψεις σας!

Στείλτε τα άρθρα σας και τις απόψεις σας. Ελεύθερα, χωρίς περιορισμό λέξεων, ιδεολογικούς, πολιτικούς φραγμούς. Κοινοποιώντας τους προβληματισμούς μας κάτι θα αλλάξει!

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Πρωτοσέλιδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ

booked.net

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ελληνική Αστυνομία - Υπ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ - Δελτίο Κυκλοφορίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Θ.Ε.Π.Ε.Κ.

Δελτίο Κυκλοφορίας - ΑΘΗΝΑ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Listen on myTuner radio!Listen of myTuner Radio!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ταινίες στην Τηλεόραση

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Όλοι οι Γιατροί στην Αθήνα | doctoranytime