Εκδότης - Υπεύθυνος ιστοσελίδας:

Αντωνόπουλος Θεόδωρος

Email επικοινωνίας:

[email protected]

Δημοσιοποιήθηκε το Ν/Σ ρυθμίσεων και αλλαγών στον νόμο Κλεισθένης

Δείτε ΟΛΟ το περιεχόμενο του

Δημοσιοποιήθηκε, σήμερα, το αναμενόμενο από ημερών πολυ-νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με διορθωτικές ρυθμίσεις καθώς και προσθήκες στον ισχύοντα νόμο περί «Κλεισθένη Ι».

Το Ν/Σ είναι τμηματοποιημένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά την Ισότητα των Φύλων, η δεύτερη, θέματα ιθαγένειας και η τρίτη, διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.

Ειδικότερα στο Άρθρο 102, περιέχονται ρυθμίσεις οφειλών προς του Δήμους και τα νομικά πρόσωπα τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το άρθρο προβλέπει μέγιστο αριθμό δόσεων 100 και σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής,  παρέχεται πλήρης απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.  (Το σύνολο του άρθρου 102 μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω)

Σε ό,τι αφορά τις «διορθώσεις» που περιέχονται στον «Κλεισθένη Ι», ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο. Η αύξηση κατά 50% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εδρών εκάστου Δήμου του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων στις προσεχείς εκλογές. (ο ισχύων νόμος προβλέπει αύξηση κατά 30%) και η εκλογή Προέδρου της Τοπικής Ενότητας (δηλαδή τα μέχρι σήμερα Δημοτικά Τοπικά Συμβούλια)  θα προκύψει με ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων πλειοψηφούντων συνδυασμών.

Ακολουθεί όλο το 3ο Μέρος του Νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού.

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

Μέρος Πρώτο
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Μέρος δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας

Μέρος Τρίτο
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ

Κεφάλαιο Α΄ Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Η περίπτ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64.

Η εκλογή προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων διενεργείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το άρθρο 79».

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν.3852/2010 Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή».

2. Η περίπτ. δ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων».

4. Στο τέλος της παρ. 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στην περίπτωση παραίτησής του σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93)».

5. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, ακόμα και αν η κατά τόπον αρμοδιότητά τους αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων».

6. Προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περίπτ. ε’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων».

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18 Γ του ν.3852/2010

1. Η περίπτ. γ’ της παρ. 4, του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής.

Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 18Α του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 9».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού. β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού.

Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18». 5. Η παρ. 8 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου, είκοσι (20), το αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου.

Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 6». 6. Η περίπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 18, η περίπτ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 18Α και η περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 18Β του ν. 3852/2010, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική εγγραφή)». 7. Στην περίπτ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 18, στην περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 18Α και στην περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 18Β, μετά τη λέξη «παράβολο» προστίθενται οι λέξεις «ή ηλεκτρονικό παράβολο».

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 21 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του».

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δημάρχου, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 18. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών.

Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο δήμο».

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν.3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία της κοινότητας και το όνομα ή τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας».

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 27 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας».

2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου». 3. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου».

Άρθρο 56

Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 30 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για την περίπτ. β’ του άρθρου 25 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το μόνιμο πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Στο τέλος της παρ. 4, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση ύπαρξης αριθμού εκλογικών περιφερειών με ίσο αριθμό υπολοίπων, διατίθενται σ’ αυτές από μια έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό».

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3852/2010

Το άρθρο 31 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 31 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου- λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου- Εκλογή δημάρχου

1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32.

2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β’ γύρο».

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν.3852/2010

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων».

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 33 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β’ Γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δημάρχου».

2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δημάρχου».

Άρθρο 60

Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 34 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδυασμών, την έδρα δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλο το δήμο».

2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο του δήμου, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας.

Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες».

3. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παρ. 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και, επί όμοιων, από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική περιφέρεια.

Η διαδικασία της παρούσας επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.

Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές».

Άρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν.3852/2010

Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήμαρχος. Στην περίπτωση αυτή, δήμαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού από τον οποίο εκλέγεται δήμαρχος».

Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν.3852/2010 Στο άρθρο 38 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους».

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης».

Άρθρο 63

Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018».

Άρθρο 64

Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασμό του δημάρχου και τους λοιπούς συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους αναπληρωματικούς τους».

Άρθρο 65

Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 47 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σ’ αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται με την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νομιμοποιείται παθητικώς ο Δήμος».

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού ή του συνδυασμού του δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου και των προσώπων που ανήκουν σ’ αυτούς».

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 44».

Άρθρο 67

Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παρ. 2».

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο.

Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους». 3. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παρ. 1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου από το συνδυασμό του προέδρου και του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης του επόμενου σε σειρά εκλογής συνδυασμού».

Άρθρο 68

Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 283 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.1 του ν.4147/2013 (Α΄98), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του ν. 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παρ. 6 του άρθρου 114.

Κατά τα λοιπά, η ισχύς του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο».

2. Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2».

Κεφάλαιο Β΄
Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Η περίπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 165».

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 τροποποιείται ως εξής: «ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της παρ. 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός από τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου αυτού».

4. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύματα που προβλέπονται στην περίπτ. α’ της παρ. 1, ως προς τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων στα οποία είναι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτ. α’ της παρ. 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

Oι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών που παραιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία τους.

Η ισχύς των διατάξεων της περίπτ. β’ της παρ. 2 αρχίζει από τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογές».

5. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παρ. 6 του άρθρου 114, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων».

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 120 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η περίπτ. γ’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται, με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 18.

Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού».

2. Η περίπτ. α’ της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο δήμου της περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου της περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή)».

3. Η περίπτ. γ’ της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά».

4. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της περιφέρειας και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 123. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 6».

Άρθρο 72

Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του ν.3852/2010 Στο άρθρο 123 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1, διαγράφεται η φράση «ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας».

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφιου περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό μπορεί να καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο.

Τη θέση υποψήφιου περιφερειάρχη, σε περίπτωση μη αντικατάστασης του, καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης».

3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υποψήφιος σύμβουλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 120.

Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον νέο υποψήφιο».

Άρθρο 73

Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 125 του ν. 3852/2010, η λέξη «περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τη λέξη «δήμαρχος».

Άρθρο 74

Τροποποίηση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010 Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος του οποίου σημειώνεται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και ακολουθεί το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου και τίθενται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας».

Άρθρο 75

Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 140 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις

1. Στο τέλος της παρ. 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδυασμών, την έδρα τη δικαιούται ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλη την περιφέρεια».

2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο της περιφέρειας προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 138. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο της περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, στο συνδυασμό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες».

3. Η παρ 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παρ. 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια.

Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138.

Έδρες που, μετά την εξάντληση των συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.

Άρθρο 76

Τροποποίηση άρθρου 160 του ν. 3852/2010 – Ορισμός Επάρχου

1. Στο άρθρο 160, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται έπαρχος.

Με απόφαση του περιφερειάρχη έπαρχος ορίζεται, περιφερειακός σύμβουλος που εκλέγεται στην οικεία περιφερειακή ενότητα και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων, από τον Περιφερειάρχη, με την απόφαση της παραγράφου 1.

Ο έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 181».

2. Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 καταργείται.

Άρθρο 77

Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3421/2005

Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), η λέξη «νομαρχών»’ αντικαθίσταται με τη λέξη «περιφερειαρχών».

Κεφάλαιο Γ΄

Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 78

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας».

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ή κατόχους πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.»

3. H παρ. 3 του άρθρου 87, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.»

4. α) Η παρ. 5 του άρθρου 88, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 και του παρόντος λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης ή τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ν.π.δ.δ., ανεξάρτητες αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικησης α΄ και β΄ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»

β) Ο διατάξεις της περίπτ. α΄ εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ν.π.ι.δ. μπορεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Η επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και τμημάτων γίνεται από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 5.»
β) Οι περίπτ. δ΄, ε και στ΄ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.

Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.

Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Στη συνέχεια το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται, ενώπιον του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.»

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμενου (μεταξύ Διεύθυνσης και τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 87 και 88»,

δ) Οι περίπτ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.

Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών.

Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.

Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

Στη συνέχεια το υπηρεσιακό συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα.

Αν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης της περίπτ. δ` της παρ. 3 του άρθρου 88 από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.»

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής :

«5. Όσοι επιλέγονται από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο και τα υπηρεσιακά συμβούλια, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.»

στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου ή του υπηρεσιακού συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου ή του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 163, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτ. γ` της παρ. 3 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη δημάρχου».

Άρθρο 79

Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.

Άρθρο 80

Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της μετακίνησης της παρ. 1 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους είχαν μετακινηθεί.

Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και προκειμένου για τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, σε προσωποπαγή θέση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής και για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 81

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους»
β) στο τέλος της παρ. 6, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 243 του ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με το άρθρο18 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).».

Άρθρο 82

Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος :
α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ πριν από την προκήρυξη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018),

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186),

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107)».

3. Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 83

Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

1. Μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικής και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 2. Για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 84

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν.2190/1994

Στο τέλος της περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των ο.τ.α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς»,

Άρθρο 85

Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των υπηρεσιακών συμβουλίων των ο.τ.α. α΄ βαθμού

Στον Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του συμβουλίου».

2. Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ του δήμου της έδρας του νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια των νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα γραμματέα για τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ του πολυπληθέστερου δήμου που ορίζεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ που ορίζεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του οικείου δήμου, με βαθμό Α΄, που προτείνεται από το δήμαρχο

Άρθρο 86

Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), για την παροχή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και

β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται, μέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Η παρ. 1 ισχύει από τις 18.12.2018.

Άρθρο 87

Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013

Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκομεία της χώρας, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016, είτε στην υπηρεσία του δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλο δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο δήμο. Η πράξη μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Η μετάταξη του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται με μεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Άρθρο 88

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 παρ.6 ν.4472/2017 ( Α 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 11α και 11β του άρθρου 247 του ν. 3852/2010.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από τις 2.12.2016.

Άρθρο 89

Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα με την οικ. 22421 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (Β’ 2242/15.6.2018), αυξάνεται κατά τετρακόσια (400) άτομα και καθορίζεται στα χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτομα, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 256), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98).

Άρθρο 90

Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, το οποίο απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η Νοεμβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι:

α. εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία.

β. εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι τις 30.06.2019, μπορεί να ισχύουν αναδρομικά από 15.11.2017.

Άρθρο 91

Ανώτατο όριο άμεσης ποσοστιαίας μείωσης των αποδοχών του προσωπικού των επιχειρήσεων του ν. 1069/1980.

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α΄ 191), η ποσοστιαία μείωση της περιπτ. α΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% επί των αποδοχών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και την παρ. 4 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). 2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011.

Άρθρο 92

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, υπάγονται και υπάλληλοι που περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι μετατάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρετούσαν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αιτήσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, που υποβλήθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη, από την παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσμία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Άρθρο 93

Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής και σε ιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και ασκείται ύστερα από εντολή του αρμόδιου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού».

2. Αμοιβές που έχουν καταβληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ιατρούς δημόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ., για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 94

Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4483/2017 είναι ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών των μουσικών, όπως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο αυτή, διαμορφώνεται βάσει των ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Για τη διαμόρφωση των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων και την περαιτέρω εξέλιξη των μουσικών, προστίθεται στον βασικό μισθό και σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού/εισαγωγικού μισθού του προηγούμενου εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει.

Άρθρο 95

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας».

Άρθρο 96

Μετακίνηση προσωπικού από ΟΤΑ α’ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης

Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιογράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, μπορεί να μετακινείται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.

Το προσωπικό μετακινείται με την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.

Η μετακίνηση του πρώτου εδαφίου μπορεί, με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον ετών, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018, αντίστοιχα.

Κεφάλαιο Δ΄
Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία και τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 97

Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

Στην περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως η περιπτ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018, διαγράφονται οι λέξεις «ιδιωτικού ή» από τη φράση «ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1,2,3,4, και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού».

Άρθρο 98

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Καθορισμός ορίων γίνεται και σε κάθε περίπτωση σύστασης νέας κοινότητας εντός της διοικητικής περιφέρειας ενός δήμου».

Άρθρο 99

Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών

Δύο ή περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με αντικείμενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, μπορούν να συνιστούν ενώσεις δημοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.

Σκοπός των ενώσεων είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, με στόχο τη συνολική ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών προς τον πολίτη, η παροχή τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης προς τα μέλη τους, η θεσμική εκπροσώπηση αυτών ενώπιον διοικητικών αρχών και η γενική μέριμνα για την κατοχύρωση και προαγωγή του ρόλου της δημοτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

Οι ενώσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων διοικητικών συμβουλίων των συμμετεχουσών δημοτικών επιχειρήσεων και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 741 του Α.Κ.

Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού μπορούν να συμμετέχουν στις ενώσεις του πρώτου εδαφίου, ακόμα και αν η συμμετοχή τους αυτή δεν περιλαμβάνεται ρητά μεταξύ των καταστατικών τους σκοπών.

Άρθρο 100

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 1069/1980

Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης
1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο δήμο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως πρόεδρο, έναν (1) ακόμη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και πέντε (5) έως εννέα (9) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, που ορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται ακόμη, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μελών που προβλέπονται από τον οικείο Οργανισμό υπερβαίνει τον αριθμό των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και ορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του.

2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την παρ. 1, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων από κάθε δημοτικό συμβούλιο και, σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο.

Στην περίπτωση διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα ανεξάρτητα μέλη που επιλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 1 ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης, με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του.

Ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος

3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Τα αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του.

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.

Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, δημοτών ή μόνιμων κατοίκων του οικείου δήμου, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του.

5. Στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

6. Καθήκοντα γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον πρόεδρό του.

7. Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων.

8. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης.

9. Στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, αν δεν είναι δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ` ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.

10. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου της επιχείρησης».

Άρθρο 101

Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

1. Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 (Α’ 191), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης
1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής. 2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:

α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.

β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόμου, καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για:

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση,

β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στην περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπεται στην περίπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5,

δ) τη σύνταξη, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους – οφέλους, που προβλέπεται στην περίπτ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5,

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησής του,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο για:

α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό,

δ) τη σύναψη δανείων, ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

α) την εκτέλεση προμηθειών και την ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Το χρηματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος».

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν θίγουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Διαδικασίες πρόσληψης Γενικών Διευθυντών Δ.Ε.Υ.Α. για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), είχε εκδοθεί έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εξετάζονται κανονικά, σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 102

Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α` βαθμού

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμισης, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παρ. 4.

9. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται.

Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

11. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Άρθρο 103

Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά όλων των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής:

α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανεμηθεί πριν τις 269-2018, ισχύουν κανονικά.

β) Οι δικαιούχοι μεταφοράς για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης δύνανται να μεταφέρονται και με ΕΜΔ.

γ) Η μεταφορά μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, από το τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 50025/2018 (Β’ 4217).

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 31.12.2018 οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «μέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 30.06.2019». β) Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2, η φράση «που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «που ήταν σε ισχύ στις 31.12.2018 έως τις 30.06.2019». 3. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021 -2022.

Άρθρο 104

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.7.2019 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/ 2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/ 2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/ 2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του πδ 41/ 2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.07.2019.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμίας των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με την της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

Άρθρο 105

Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Κεφάλαιο Ε’

Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Άρθρο 106

Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ. 141/2017 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής :

«2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων β. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ γ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας δ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων στ. Κυβερνοασφάλειας

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

αα. την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό προμήθειας και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συστημάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ ΟΤΑ),

ββ. την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

γγ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής, που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου,

δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών,

εε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής,

στστ. το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές,

ζζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώματος ψηφιακής υπογραφής σε άλλες μονάδες του Υπουργείου και

ηη. την παραγωγή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τη δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου.

β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ είναι αρμόδιο για:

αα. το συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των κρατικών Περιφερειών του ν. 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α’ 87),

ββ. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους,

γγ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την εισήγηση μέτρων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης,

δδ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληροφορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληροφοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας,

εε. τη δημιουργία μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον σχεδιασμό μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας,

στστ. τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες,

ζζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών και

ηη. την προώθηση και υποστήριξη συστημάτων που αφορούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως τα συστήματα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ. Το Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας είναι αρμόδιο για:

αα. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προτύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών μητρώων και λοιπών αρχείων ψηφιακών δεδομένων που υποστηρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου,

ββ. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δεδομένων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου, μητρώου πολιτών, του μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών εθνικών μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, που υποστηρίζονται κεντρικά ή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

γγ. την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς,

δδ. την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα,

εε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου,

στστ. το σχεδιασμό στατιστικών προτύπων και δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

ζζ. τη μέριμνα για την εφαρμογή του 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κατά το σκέλος που αφορά τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτών, καθώς και τη συνεργασία με την εποπτική αρχή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο και

ηη. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδομένων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυτοποίησης των πολιτών, σε όλα τα μητρώα του δημοσίου μέσω της διαλειτουργικότητάς τους με το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

δ. Το Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων είναι αρμόδιο για:

αα. τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού.

ββ. την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδομών, αναγκαίου για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου.

γγ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδομένων που προμηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού, τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συμβατικών όρων προμήθειας, καθώς και την υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού και

δδ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογαριασμών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ε. Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

αα. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συντονισμό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

ββ. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του, μητρώου πολιτών, του μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών εθνικών μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

γγ. τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και

δδ. την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού σε θέματα εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, και αυτοματισμού γραφείου.

στ. Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας είναι αρμόδιο για:

αα. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του,

ββ. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και τους εποπτευόμενους φορείς του και την προώθηση της εφαρμογής της,

γγ. τον ορισμό των απαιτήσεων και των κανόνων ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του (security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού,

δδ. τη συνεργασία με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές στο αντικείμενο της Ασφάλειας,

εε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του,

στστ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής πολιτικών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές μονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόμενους φορείς του,

ζζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα του Υπουργείου, των περιφερειακών οργανικών μονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόμενων φορέων του, τη σύνταξη σχετικών αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και ηη. το συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου».

2. α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού:
τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτ. α’ γίνεται και με απόσπαση ή μετάταξη, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης. Στους αποσπώμενους ή μετατασσόμενους καταβάλλονται οι αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.
3. Για την ομαλή μετάβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, των Περιφερειακών οργανικών μονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Ο.Τ.Α. στη χρήση νέων μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων, σχετικές με τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παρ. 1 του παρόντος μπορούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλληλα ή αποκλειστικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ad hoc ομάδες διοίκησης έργου που συγκροτούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 107

Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνιστάται Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, ως ενιαίο κέντρο συντονισμού για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και των λοιπών ΤΠΕ στις εθνικής εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες και τις υποδομές και πληροφοριακά συστήματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή τους.

Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο αποτελείται από:

α) Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, το οποίο έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα σχετικά με την σε διαρκή βάση ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, ως φορέων που εμπλέκονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εμβέλειας.

Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας συγκροτείται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και απαρτίζεται από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να καθοριστεί η καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στα μέλη του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 131 του π.δ. 26/2012.

β) Την Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες, η οποία παρακολουθεί τη χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνικής εμβέλειας και εισηγείται προς τους συναρμόδιους Υπουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδήσεων, του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων.

Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες συγκροτείται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως πρόεδρο, υπαλλήλους των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, από εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση της Επιτροπής για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες.

Η Επιτροπή λειτουργεί εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στα μέλη της δεν καταβάλλεται κανενός είδους πρόσθετη αμοιβή.

Άρθρο 108

Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα κάθε είδους που παράγονται και διακινούνται, διαβιβάζονται, κοινοποιούνται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τους λοιπούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εσωτερικών φορείς, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την 8551/26.3.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1087), θεωρούνται, χωρίς άλλη διατύπωση, έγκυρα, εφόσον φέρουν μοναδικό κωδικό (UID) και ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα που τίθεται αυτομάτως μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, επέχουν δε θέση ακριβούς αντιγράφου για κάθε χρήση.

2. Η παρ. 1 ισχύει και για έγγραφα που εκδίδονται από τους ανωτέρω φορείς, για την επικοινωνία τους με το Υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ τους, εφ’ όσον παράγονται μέσα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των φορέων της παραγράφου 1 στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 109

Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010 Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Άρθρο 110

Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν.3852/2010

Στο άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 4, η λέξη «τεχνική» διαγράφεται.

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται όλων των εν γένει υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για:

α.α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού αυτών. α.β. Το διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού. α.γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, μετάθεσης και μετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. α.δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. α.ε. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους. α.στ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. α.ζ. Τη μέριμνα για την προετοιμασία των θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης. α.η. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. α.θ.

Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. α.ι. Τον ορισμό υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων.

α.ια. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα. α.ιβ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή. α.ιγ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών Ο.Τ.Α.».

3. Στην περίπτ. δ’ της παρ. 5, προστίθενται υποπεριπτώσεις διε’, δ.ιστ’, δ.ιζ’, δ.ιθ’ ως εξής: «δ.ιε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. δ.ιστ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση, στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. δ.ιζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. δ.ιθ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων».

4. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και της εν γένει λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και μονάδων των ανωτέρω υπηρεσιών

5. Στην παρ. 8, οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής» και οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής», διαγράφονται.

Άρθρο 111

Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 228 του ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση το αίτημα αναστολής απορρίπτεται αν η προσφυγή παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη».

Άρθρο 112

Τροποποίηση άρθρου 263 του ν. 4555/2018 Το άρθρο 263 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικοί Σύμβουλοι – Ειδικοί Συνεργάτες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων του οικείου Συντονιστή. 2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται με απόσπαση υπαλλήλων μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση.

3. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση των πάγιων για τις αποσπάσεις διατάξεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή γνώμη του αρμόδιου διοικητή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

4. Ο ενδιαφερόμενος προς κατάληψη της θέσης πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σχετικού με τις αρμοδιότητες που ασκεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση ή εμπειρία ανάλογη των αντικειμένων απασχόλησής τους.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στη διοικητική ιεραρχία, παρέχουν δε συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας που έχουν οριστεί, προς το Συντονιστή.

5. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται σύμφωνα με τις περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (176 Α’).

Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.

6. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση.

7. Η απόσπαση διαρκεί όσο η θητεία του Συντονιστή και λήγει αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Συντονιστή. Επίσης μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε ύστερα από αίτημα του Συντονιστή ή του αποσπασμένου υπαλλήλου».

Άρθρο 113

Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1. Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

2. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (208 Α΄) «Κώδικας Δικηγόρων».

Κεφάλαιο ΣΤ’

Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές δαπάνες

Άρθρο 114

Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η υποπερίπτ. ββ’ της περίπτ. β’, αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Εκλογική κρατική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων».

β. Η υποπερίπτ. δα’ της περίπτωσης δ’ αντικαθίσταται ως εξής:

δα) Το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα και ιδε, και το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, για τα ελεγχόμενα πρόσωπα της υποπερίπτωσης ιδβ της περίπτωσης ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

γ. Στην υποπερίπτ. ια’ της περίπτ. ι’, η φράση «ή/και αιρετών» καταργείται.

2. Η υποπερίπτ. ιδδ’ της περίπτ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, η περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ιδγ’ της περίπτωσης ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, καταργούνται.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4255/2014 (Α` 89), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας».

4. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), μετά τη φράση «του υποψήφιου βουλευτή» προστίθεται η φράση «και υποψήφιου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 5. Μετά το άρθρο 12 του ν. 3023/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α

Οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η περίπτωση ιγ’ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηματοδότησης προς τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα’ έως ιδγ’, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διατέθηκαν για τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόμενα πρόσωπα πρόστιμο ισόποσο με το διπλάσιο του παρανόμως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόμο».

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ιδ’ αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται: 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή εγγράφων που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16Α του παρόντος.

Τα δεδομένα που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μετά από εισήγησή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι κατάλογοι των ελεγχόμενων προσώπων κατά κατηγορία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων, αρχές, αυθημερόν μετά την οριστικοποίησή τους, για την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

2. Επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί:».

7. Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων είναι προαιρετική : α] για τις εκλογικές αναμετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων, β] για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα’, ιδγ’ και ιδε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3023/2002 όπως ισχύει, για το οικονομικό έτος 2018.

Άρθρο 115

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Ρητή Δήλωση: Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την πηγή η αφαίρεση του άρθρου από την σελίδα μας, αφαιρούμε άμεσα το άρθρο και την φωτογραφία.

Μοιραστείτε το!