28112021
SLOGAN
12 Φεβ 2021
2185 Προβ.

Νίκος Παπαδάκης: ΕΙΣΗΓΗΣΗ στην Περιφέρεια Αττικής για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού

b_150_100_16777215_00_images_papadakis.jpg

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού με πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής.
Στο θέμα τοποθετήθηκαν οι Δημάρχοι Πόλεων γειτονικών του Υμηττού, οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι και με σοβαρά θέματα για τις Τοπικές κοινωνίες.
Κοιμητήρια, θέματα με τα λατομεία, το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης / Ηλιούπολης ( ΚΥΤ), οι Κεραίες , η Δεύτερη ζώνη  είναι συγκεκριμένα θέματα και χρήζουν λύσεων.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι ο νέος σχεδιασμός αναπτύσσει και εξειδικεύει τις ζώνες προστασίας του Προεδρικού διατάγματος του ΠΔ του 1978. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη, ο νέος σχεδιασμός προστασίας του ορεινού όγκου μελετήθηκε και αποκρυσταλλώθηκε στο ακυρωθέν Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/Δ’/2011).
Σε άλλο σημείο της εισήγησης αναφέρθηκε στο ότι αν και ο Υμηττός ανήκει στις Περιοχές Natura, όπως και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, με την ΣΜΠΕ μάλλον  η προστασία υποβαθμίζεται και όπως φαίνεται αυθαίρετα αλλάζουν χρήση σημαντικές εκτάσεις δασικές. καθώς oι νέες χρήσεις είναι πλήρως ασυμβίβαστες για Περιοχές Natura.Tο ΠΔ θα πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις λοιπές ορεινές εξάρσεις και εκτάσεις της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Natura GR3000006 ακολουθώντας τα όριά της, μέχρι και το νοτιότερο τμήμα αυτής, στο Ακρωτήριο Ζωστήρα. 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του κ. |Παπαδάκη για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου  Υμηττού

"Καλησπέρα σας,

Ο νέος σχεδιασμός αναπτύσσει και εξειδικεύει τις ζώνες προστασίας του Προεδρικού διατάγματος του ΠΔ του 1978. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη, ο νέος σχεδιασμός προστασίας του ορεινού όγκου μελετήθηκε και αποκρυσταλλώθηκε στο ακυρωθέν Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/Δ’/2011). 

 

Οι αναφερόμενοι στην μελέτη γενικότεροι στόχοι του νέου σχεδιασμού προστασίας είναι οι παρακάτω: 

• Η οικολογική διαχείριση και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής προστασίας

• Η ανάδειξη των σημαντικών οικολογικών λειτουργιών του Υμηττού για το λεκανοπέδιο της Αττικής 

• Η προστασία του τοπίου 

• Ο έλεγχος της δόμησης 

Σκοπός του σχεδίου είναι η προστασία όχι μόνο του ορεινού όγκου αλλά και των περιφερειακών του πεδινών ή ημιορεινών περιοχών

Η κλίμακα εργασίας της παρούσας πρότασης (1:5.000), από 1:20.000 ή 1:10.000 επιτρέπει την μεγαλύτερη ακρίβεια στη χάραξη των ορίων. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με τη γεωαναφορά των ορίων των επιμέρους ζωνών αλλά και συνολικά της περιοχής προστασίας στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, μπορεί να προκαλέσει θετικές επιπτώσεις με την έννοια ότι η ακριβής οριοθέτηση ακυρώνει τη δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών των ορίων και αυθαίρετων επεκτάσεων διάφορων χρήσεων, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία. 

Αρκεί: να υπάρξει έγκαιρη και συστηματική καταγραφή.

Έτσι με την παρούσα μελέτη

αντικαθίσταται το υφιστάμενο διαχωρισμό των Ζωνών Προστασίας του Υμηττού (Α και Β),που να σημειώσουμε ότι η Α είναι απολύτου προστασίας και στη Β που περιέχει γενικά όλες τις άλλες χρήσεις, σε ένα πιο σύνθετο σύστημα, 14 Ζωνών - Υποζωνών:

 • Ζώνη Α: Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων. Πρακτικά σπάει σε Α1 (απόλυτης προστασίας) και Α2 (σε εκτάσεις ανέκαθεν αγροτικές στις οποίες επιτρέπεται η γεωργική χρήση αλλά «απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών αποθηκών»). Ο νέος όρος «Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων» δεν αντιστοιχεί και με τη θεσμοθέτησή του, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για ασάφεια. Επίσης, τα όρια μεταξύ των νέων Ζωνών Α1 και Α2 συγχέονται πλήρως, εξαιτίας απουσίας σαφούς προσδιορισμού της Α2.

 • Ζώνη Β: Περιφερειακή ζώνη προστασίας. Πρακτικά καταργείται και σπάει στις επόμενες Ζώνες (από τη γ και μετά).Αυτό συμβαίνει γιατί στις δυτικές υπώρειες του Υμηττού και ειδικότερα στην βορειοδυτική πλευρά η οποία έχει την αμεσότερη σχέση με το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, οι αρνητικές συνέπειες της λειτουργίας της Ζώνης Β, δηλαδή το γεγονός ότι επιτρέπονται οριζόντια όλες οι χρήσεις εκπαίδευσης, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού και το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει και αρκετούς αδόμητους χώρους, ορισμένοι εκ των οποίων διαθέτουν και πυκνή φύτευση με υψηλό πράσινο, οι οποίοι δεν προστατεύονται από ενδεχόμενη επέκταση των παραπάνω κοινωφελών χρήσεων, αντιμετωπίζεται με την αντικατάσταση της Ζώνης Β στην περιοχή από  νέες Ειδικές Ζώνες: 

 • Ζώνη Γ: Αρχαιολογικής προστασίας

 • Ζώνη Δ: Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων. Διαφοροποιείται σε δύο υποζώνες: Δ1 Πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου και Δ2 της Περιφερείας του (συνολικά 4 Ζώνες).

 • Ζώνη Ε: Ειδικές χρήσεις. Διαφοροποιείται σε 5 Ειδικές Ζώνες: Ε1: πολιτισμός - αθλητισμός – αναψυχή , Ε2: εκπαίδευση – έρευνα , Ε3: κοιμητήρια , Ε4: εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας , Ε5: Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Ζώνη ΣΤ: εντός της οποίας οριοθετούνται ορισμένοι υφιστάμενοι οικισμοί με στόχο την ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης, την αναγνώριση της υφιστάμενης οικιστικής χρήσης και την αποτροπή της επέκτασής τους . Η Ζώνη Στ αφορά οικισμούς οι οποίοι υφίστανται πριν τη θεσμοθέτηση του Π.Δ. του 1978, το οποίο τους συμπεριέλαβε εντός των ορίων του και ειδικότερα περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται στην Ζώνη Α, δεν καταλαμβάνουν εκτάσεις που προστατεύονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη δασική νομοθεσία και δεν συμπεριλαμβάνονται στους οικοτόπους προστασίας του δικτύου Natura. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον οικισμό Χέρωμα του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και τους οικισμούς Σκάρπεζα και Κίτσι - Θήτι του Δήμου Κρωπίας. 

Η Ζώνη ΣΤ, που πρακτικά νομιμοποιεί όλες τις αυθαιρεσίες, καθώς δεν υπάρχει –ούτε προβλέπει- ακριβή καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο βαθμός αυθαιρεσίας (ή νομιμότητας). Δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου και σύστημα ποινών που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ως προς τις αυθαιρεσίες.

Ειδικά για τις οικιστικές συσπειρώσεις Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι – Θήτι, προτείνεται η κατάρτιση ενός ενιαίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, άγνωστους προς το παρόν (δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις και στόχοι, όπως προβλέπεται από την Υ.Α 27022/2017 - ΦΕΚ 1976/Β/7-6-2017), που θα καθοριστούν μελλοντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  η «οικιστική συσπείρωση» Κίτσι-Θήτι βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης (Ζώνη Γ) και προκειμένου ξεπεραστεί το «εμπόδιο» και να ενταχθεί στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, εξαιρείται ολόκληρη η έκταση από την αρχαιολογική ζώνη Γ’ και μεταφέρεται στην νέα Ζώνη ΣΤ.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι Ειδικές Ζώνες προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιμέρους ειδικές κοινωφελείς χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στον Υμηττό. Δεν αποτελούν χωροθέτηση νέων χρήσεων αλλά προσδιορισμό υφιστάμενων, με την επιπλέον πρόβλεψη της θεσμικής δυνατότητας σε περίπτωση απομάκρυνσης μιας ειδικής χρήσης, το γήπεδό της να μεταφέρεται στη Ζώνη Α, με στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου. 

 Όμως μπορούμε να πούμε επίσης ότι πρακτικά, δημιουργήθηκε ένα ασαφές και χαοτικό σύστημα πολλών ζωνών – εξειδικευμένων χρήσεων γης, χωρίς να έχουν γίνει οι αναγκαίες έρευνες – μελέτες – χωρικοί σχεδιασμοί – αναπτυξιακοί σχεδιασμοί, και γενικότερες διαδικασίες ωρίμανσης, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τη συμφωνία τους με τους στόχους. Ακόμα και η αναφορά τους σε μεταγενέστερες μελέτες, αυτές δεν μπορούν παρά να προσεγγίσουν τα ζητήματα τομεακά και τοπικά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντίληψη και αξιολόγηση ως προς το σύνολο του Υμηττού και του συνόλου των δυνατών λειτουργιών – παρεμβάσεων.

Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση, ανάμεσα στα δεδομένα (τεκμηρίωσης και σχεδιασμού) ανάμεσα στις δύο προηγούμενες σημαντικές πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία του Υμηττού: 1978 (ΠΔ) και  2011 (ΠΔ) με την σημερινή ΣΜΠΕ.

Ειδικότερα, ως προς τη συνολική έκταση της Α’ ζώνης υψηλής προστασίας του νέου Π.Δ. είναι 91.500 στρέμματα, και είναι μικρότερη κατά 1.500 στρέμματα σε σχέση με το Π.Δ. του 2011 (93.000 στρέμματα). Αλλά παρουσιάζεται μεγαλύτερη (κατά 1.238 στρέμματα) ως προς το 1978.

Στην πραγματικότητα , η έκταση αυτή είναι ακόμα μικρότερη, αν συνυπολογίσουμε τη «Γεωργική Γη». Η συνολική έκταση που μεταφέρεται από την Α’ Ζώνη στην Ζώνη Α2 (γεωργική χρήση) είναι της τάξης των 10.500 στρεμμάτων. Συνεπώς η διαφορά με το Π.Δ. του 2011 είναι περίπου 12.000 στρέμματα λιγότερα, επομένως φαίνεται να προωθείται σοβαρή συρρίκνωση της Ζώνης Α απόλυτης προστασίας.

Στη Ζώνη Α2 (γεωργική χρήση) οι σχετικές εκτάσεις βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, πλησίον της πεδιάδας των Μεσογείων (έκτασης 140.000 στρεμμάτων) όπου στην πραγματικότητα δεν παρουσιάζεται έλλειψη γεωργικής γης. Αντίθετα, στην ευρύτερη περιοχή, σημαντικές εκτάσεις –πολύ περισσότερο εύφορες-  παραμένουν ακαλλιέργητες.

Για να χωροθετηθούν και να αποτελέσουν ειδική ζώνη, οι εκτάσεις αυτές πρέπει προηγουμένως να καταγραφούν και να προσδιοριστούν με ακρίβεια και πραγματικά δεδομένα, κάτι που δεν έχει γίνει για 45 τουλάχιστον χρόνια.

. Η νομιμοποίησή της, μέσα από τη ζωνοποίηση που προτείνεται, δημιουργεί έντονη ανησυχία για εικονικές γεωργικές καλλιέργειες, για περαιτέρω καταπατήσεις, εκχερσώσεις ακόμη και εμπρησμούς, εφ’ όσον η γη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, νόμιμης ή παράνομης.

Προωθείται από την ΣΜΠΕ, η ένταξη της χρήσης της μελισσοκομίας στην Α΄ Ζώνη.

Σημαντικό Πρόβλημα: το κάπνισμα των κυψελών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις δασικές εκτάσεις.Είναι όμως πολύ εύκολο να ελεγχθεί αν εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που θέτει η ειδική διάταξη υπ’ αριθ. 9 (άρθρο 9) που έχει εκδώσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία  και στην πράξη δεν εφαρμόζονται από τους μελισσοκόμους. 

Το ΚΥΤ Ηλιούπολης είναι ένα παλιό ζήτημα. Η απομάκρυνσή του αποτέλεσε βασική διεκδίκηση για την ευρύτερη περιοχή και τις διεκδικήσεις της τοπικής διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. 

Υπάρχουν αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθ. 1672, 1673, 1676 & 1678 του 2005) που ακυρώσανε την ΚΥΑ 115990/12.11.98 (με την οποία εγκρίνονταν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 KV Αργυρούπολης), και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπ. αριθ. 3300/2005), που ακύρωσε την με αρ. 14803/28.4.04 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για αναθεώρηση της άδειας ανέγερσης. Επιπλέον υπάρχουν η υπ. Αρθ 13/2015 του ΠΕΣΥ που γνωμοδοτεί αρνητικά στη ΜΠΕ του έργου ΚΥΤ Αργυρούπολης, οι διαχρονικά αρνητικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Ηλιούπολης,καθώς και οι επί 20 χρόνια αντιδράσεις και τους αγώνες των τοπικών κοινωνιών, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την ακτινοβολία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μιας και υπάρχουν χρήσεις κατοικίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από αυτές.

Η πρόταση που προκρίνεται από την παρούσα ΣΜΠΕ είναι αφενός τη λειτουργία, συντήρηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης, αφετέρου την κατασκευή και της πλευράς 400 ΚV, με προϋπόθεση την μετατροπή του συνόλου των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε κλειστές εγκαταστάσεις με την χρήση τεχνολογίας κλειστού τύπου (Gas Insulated Substation – GIS).

Το ΣτΕ, με την απόφαση 1676 /2005 θεωρεί ασυμβίβαστη χρήση με την προστασία του Υμηττού τη διέλευση καλωδίων Υπερυψηλής Τάσης 400Κν από το Λαύριο μέχρι το ΚΥΤ Ηλιούπολης–Αργυρούπολης διαμέσου του δασικού χώρου του Υμηττού. Παρ’ όλα αυτά, η παρούσα ΣΜΠΕ αναφέρει ότι όσον αφορά τις γραμμές Παλλήνη–Ηλιούπολη και Λαύριο-Ηλιούπολη «…προστίθεται η δυνατότητα να παραμείνουν και να μπορούν να συντηρούνται και να επισκευάζονται χωρίς καμμιά χωρική επέκταση».

Να σημειωθεί επίσης και η  χωροθέτηση διαδημοτικού νεκροταφείου (Ηλιούπολης – Αλίμου) στο χώρο του ΚΥΤ, όπως προτείνεται από τη ΣΜΠΕ 

 Όλοι οι δήμοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν χώρους εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης των νεκροταφείων τους στις πλαγιές του Υμηττού. 

Η προοπτική αυτή δημιουργεί διάφορους κινδύνους, που αφορούν τόσο της απώλεια εκτάσεων δασικών και προστατευόμενων, όσο και στην προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς συγκρούεται με τις άλλες χρήσεις που προτείνονται, στην κατεύθυνση αυτή. Σίγουρα, η προοπτική ενός «Mall – Θανάτου» δεν δημιουργεί ούτε αναπτυξιακή προοπτική, ούτε ουσιαστικά έσοδα, ούτε προοπτική περιβαλλοντική, ούτε αποτελεί  καλή πρακτική. Οι προτεραιότητες της ΕΕ και ο ορθολογικός σχεδιασμός, συνδέονται με σταθεροποίηση (αν όχι περιορισμό) των χώρων των νεκροταφείων και ενίσχυση των διαδικασιών καύσης.

Όμως δεν πρέπει να παραβληθεί η ασφυκτική πίεση που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στο θέμα αυτό, οπότε σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, νομιμοποιούνται όλα τα υφιστάμενα νεκροταφεία και προτείνεται η δημιουργία και νέων νεκροταφείων, σε αντίθεση με  το Συμβούλιο της Επικρατείας που με το υπ’ αριθμόν 67/1998 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Ε’ Τμήματος έχει γνωμοδοτήσει ότι «αι χρήσεις αύται συνεπάγονται σοβαράν διατάραξιν του ορεινού οικοσυστήματος και είναι ως εκ τούτου ασυμβίβαστοι προς την επιβαλλομένην προστασία του»,με την ένταξη τους στη ζώνη Ε3.

Συνιστάται η αυστηρή οριοθέτηση και απαγόρευση επέκτασης τους

«Βάσει του άρθρου 92 του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/20) εγκρίθηκαν οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που βρίσκονται εντός της Α’ ή Β’ Ζώνης Υμηττού.

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, οι ΣΜΑ εντάσσονται στη νέα Ζώνη Ε5 και λειτουργούν στις θέσεις αυτές προσωρινά και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος επιβάλλεται η μετεγκατάστασή τους και η μετατροπή των περιοχών αυτών από Ζώνη Ε5 σε Ζώνη Α1.

Με δεδομένα ότι :

1. Στον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής δεν έχουν μελετηθεί / προταθεί λύσεις / νέες θέσεις για τους ΣΜΑ

2. Οι νέες μελέτες που προβλέπονται από τη ΣΜΠΕ για εύρεση νέων θέσεων, είναι άγνωστο πότε θα εκπονηθούν / ολοκληρωθούν

3. Η ανάγκη για ύπαρξη / λειτουργία ΣΜΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Τα επίπεδα / ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα μας είναι γύρω στο 20%, ενώ έπρεπε να βρίσκεται στο 50% το 2020 και η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι υποτυπώδης. Το 80% των απορριμμάτων οδηγείται σε ταφή

4. Έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις προς τους Δήμους, από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείου Συνοχής (ΤΑ) και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που χρηματοδοτούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, και τουλάχιστον ένας Δήμος (μέχρι τώρα), έχει υποβάλλει αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εξοπλισμού για δημιουργία Πράσινου Σημείου και την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που λειτουργεί στη ζώνη προστασίας του Υμηττού.

5. Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο 2020-2030 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 06/08/2020, επίσης δεν έχουν μελετηθεί / προταθεί λύσεις / νέες θέσεις για τους ΣΜΑ. Αντιθέτως, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : «Κριτήρια Χωροθέτησης Μελλοντικών /Προβλεπόμενων Υποδομών» του νέου ΕΣΔΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής : «…σκοπός και αντικείμενο του ΕΣΔΑ δεν είναι η θέσπιση κριτηρίων αποκλεισμού και χωροθέτησης, αλλά απλώς η αναφορά ορισμένων ενδεικτικών κατευθύνσεων,…» και «…ενδέχεται πάντα να έχουν χωροθετηθεί/αδειοδοτηθεί, κατασκευαστεί και να λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε περιοχές που επιτρέπεται, αλλά στη συνέχεια μπορεί να μεταπέσουν σε καθεστώς αποκλεισμού» και τέλος «…επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη ιδιαίτερης πρόβλεψης ειδικών διατάξεων είτε πλήρους εξαίρεσης είτε εύλογων μεταβατικών ρυθμίσεων, που θα επιτρέπουν σε λειτουργούσες κι ενδεχομένως και σε αδειοδοτημένες μη λειτουργούσες εγκαταστάσεις να μην επηρεάζονται (τουλάχιστον όχι σε άμεσο χρονικό ορίζοντα) από αυτές τις αλλαγές».

Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν οι ΣΜΑ στον Υμηττό στο χρονικό διάστημα των τριών ετών, που προβλέπεται από το νόμο και τη ΣΜΠΕ του νέου Π.Δ., αλλά με μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις & νομοθετικές παρεμβάσεις / τροπολογίες θα συνεχίσει η υποτιθέμενη «προσωρινή» λειτουργία τους.»

Λατομεία 

Με το ακυρωθέν Προεδρικό Διάταγμα του 2011 που εξακολουθεί να εκφράζει το νέο σχεδιασμό προστασίας του ορεινού όγκου όλα τα λατομεία εντός της Περιοχής Προστασίας κηρύσσονται ανενεργά και επιβάλλεται η αποκατάστασή τους χωρίς συνέχιση των εξορύξεων. 

Στο πλαίσιο της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατομεία με στόχο την αποκατάστασή τους, η παράγραφος 3 του άρθρου 7 συμπληρώνεται με το εξής τελευταίο εδάφιο: «Τα λατομία αυτά [ανενεργά προς αποκατάσταση εντός της περιοχής προστασίας] μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) με βάση την σχετική νομοθεσία.» 

Η αποκατάσταση ανενεργών λατομείων είναι μια σύνθετη διαδικασία και απόφαση, απαιτεί συγκεκριμένο σχεδιασμό και προβλέπει την απόδοση της γης στην πριν την εξόρυξη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται διαφορετικές λύσεις και σενάρια (όπως η μετατροπή σε υπαίθριο χώρο πολιτισμού κλπ)

Πάρκο Κεραιών

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του «δάσους» κεραιών που έχει δημιουργηθεί αυθαίρετα στην κορυφή Εύζωνος του Υμηττού προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιστών για τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοφωνίας − τηλεόρασης και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους με στόχο την απομάκρυνση των υφισταμένων κεραιών, με τη ρητή πρόβλεψη δημιουργίας Πάρκου Κεραιών. Η κατασκευή οργανωμένου Πάρκου Κεραιών απαιτεί την εκπόνηση των κατάλληλων μελετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μελέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών με τις άδειες που θα τους χορηγηθούν, την καθαίρεση των κεραιών που είναι αυθαίρετες ή αγνώστου ιδιοκτήτη και την ενοποίηση των ιστών και των εγκαταστάσεων. Οι κύριοι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με την κατασκευή και λειτουργία του Πάρκου Κεραιών είναι η τήρηση των ορίων μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, η ελαχιστοποίηση της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, η δημιουργία ενός σύγχρονου, ελεγχόμενου και άρτια εξοπλισμένου ραδιοτηλεοπτικού πάρκου, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών με τις άδειες που θα τους χορηγηθούν, η ορθολογική διαχείριση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και η βελτίωση του τοπίου.

Αν και ο Υμηττός ανήκει στις Περιοχές Natura, όπως και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, με την ΣΜΠΕ μάλλον  η προστασία υποβαθμίζεται και όπως φαίνεται αυθαίρετα αλλάζουν χρήση σημαντικές εκτάσεις δασικές. καθώς oι νέες χρήσεις είναι πλήρως ασυμβίβαστες για Περιοχές Natura.Tο ΠΔ θα πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις λοιπές ορεινές εξάρσεις και εκτάσεις της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Natura GR3000006 ακολουθώντας τα όριά της, μέχρι και το νοτιότερο τμήμα αυτής, στο Ακρωτήριο Ζωστήρα 

 

ΟΤΑ

Για τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ, γύρω από τον ορεινό όγκο του Υμηττού, ζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής κ.Πατούλη οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και των κοινωνικών φορέων σαν μία διαδικασία άτυπης διαβούλευσης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα εξετάσαμε ως προς τη θεσμική και χωρική τεκμηρίωση με την συνδρομή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τα προβλεπόμενα της ΣΜΠΕ ώστε να τα συμπεριλάβουμε στη θέση και τη τελική εισήγηση της Περιφέρειας. Έτσι στην εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος διατυπώνονται μια σειρά από παρατηρήσεις:

 • απαραίτητο στοιχείο του νομοθετήματος θα πρέπει να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα της ανακοπής της επέκτασης της οικιστικής δραστηριότητας από ιδιώτες και αυτοδιοίκηση εντός προστατευόμενων περιοχών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε:

  • η ζώνη Β να περιορισθεί στο περίγραμμα των ήδη υφισταμένων δραστηριοτήτων (καλλιέργειες, κτίσματα κλπ) χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής τους 

  • παράνομες επεμβάσεις στον προστατευόμενο όγκο να αντιμετωπίζονται και ως περιβαλλοντική υποβάθμιση και να επιβάλλονται αναλογικά οι επιπρόσθετες σχετικές κυρώσεις. Να συνταχθεί σχετικό πλαίσιο προστίμων

 • το ΠΔ διάταγμα θα πρέπει να αποκλείει τη δόμηση εντός και σε ικανές αποστάσεις πλησίον ρεμάτων, μισγαγγειών κλπ του όρους, πέραν των απολύτως απαραίτητων έργων ορεινής υδρονομίας και  αντιπλημμυρικής προστασίας 

 • απαγόρευση λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) εντός της Ζώνης Α προστασίας του Υμηττού 

 • πρώην στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός της Ζώνης Α του Υμηττού να εξαιρούνται από τη χρήση κατοικίας 

 • η τακτοποίηση των κατασκευών εντός του όρους θα πρέπει να γίνει ναι μεν με όρους αντιμετώπισης των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων αλλά ισοδύναμα και της διαφύλαξης του ορεινού όγκου καθώς και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων για τα οποία εξάλλου ο Υμηττός έχει ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (Natura). Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη βιοποικιλότητας στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι προκαλούμενες πιέσεις και επιπτώσεις από τις μελετούμενες επιλογές και επιχειρούμενες επεμβάσεις 

 • οποιαδήποτε κατασκευή εντός της ζώνης Α η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποβληθείσα ΣΜΠΕ να κριθεί κατεδαφιστέα

 • να προβλεφθεί μια συστηματική και πλήρης καταγραφή όλων των πολιτιστικών και φυσικούς κάλους στοιχείων του, όπως και των γεωμορφολογικών του ιδιαιτεροτήτων και των υδρογεωλογικών του χαρακτηριστικών και αναγκών, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς ο μη επηρεασμός τους και η μη αλλοίωσή τους, αλλά και για την λήψη των απαιτούμενων δράσεων διατήρησης και ανάδειξής τους. Η θεσμοθετημένη εγκατάσταση και λειτουργία ενός προσαρμοσμένου στο όρος, συστήματος παρακολούθησης είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική προστασία του

 • Η υλοποίηση για το ΚΥΤ μελέτης που θα αφορά αποκλειστικά αυτό και σε αυτήν να διατυπώνονται, να εξετάζονται και να αξιολογούνται με σαφήνεια όλες οι εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο καθεστώς και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σαν εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις όπως η μηδενική λύση, η μετεγκατάσταση του, ο εκσυγχρονισμός του με την προτεινόμενη λύση.

 • το ΠΔ θα πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις λοιπές ορεινές εξάρσεις και εκτάσεις της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Natura GR3000006 ακολουθώντας τα όριά της, μέχρι και το νοτιότερο τμήμα αυτής, στο Ακρωτήριο Ζωστήρα 

 • οι χρήστες των χώρων εντός του περιγράμματος του προστατευόμενου όγκου (κάτοικοι, επαγγελματίες, απασχολούμενοι, δήμοι, εκπαιδευτικές μονάδες, σπουδαστές κλπ) οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (ηλεκτροκίνηση, χρήση ΜΜΜ και ποδηλάτων, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός των χώρων απολύτου προστασίας με τα ιδιωτικά τους οχήματα, μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με συμμετοχή σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, κυκλικής οικονομίας, αξιοποίησης αποβλήτων κλπ) αλλά και φιλοπεριβαλλοντικών και οικολογικών δράσεων για την προστασία του όρους (εθελοντισμός, αναδασώσεις, καθαρισμός, δασο-προστασία, ορεινή υδρονομία, πληροφόρηση κοινού, προγράμματα καταγραφής, αποτύπωσης και παρακολούθησης, τοποθέτηση και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού, πυροφυλακή, φύλαξης από παράνομες επεμβάσεις, ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων, παράνομη συλλογή ειδών και θήρα κλπ). Ο ρόλος των Δήμων και του Φορέα Διαχείρισης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικός και το εν λόγω διάταγμα θα πρέπει να τον ενισχύει.   

 • μετά από εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση και οικολογική αξιολόγηση η οποία να συμπεριλαμβάνει και να συμμορφώνεται στις διαπιστώσεις, υποδείξεις και μέτρων προστασίας των εξειδικευμένων μελετών βιοποικιλότητας του όρους του Υμηττού και των λοιπών προστατευόμενων χαρακτηριστικών του, να επιτρέπεται η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων μικρής κλίμακας (πχ μικρών φραγμάτων, έργων εισόδου σε δίκτυα ομβρίων, καταστροφέων ενέργειας, μικρών λιμνοδεξαμενών κλπ) των απαραίτητων για την αντιπλημμυρική προστασία των επηρεαζόμενων αστικών περιοχών στα κατάντη. 

 • να προβλεφθεί εγκεκριμένο πρόγραμμα αναδάσωσης αλλά και δράσεων ανόρθωσης των υποβαθμισμένων ενδιαιτημάτων της πανίδας του όρους, στα οποία θα περιγράφονται οι απαιτούμενες βηματικές ενέργειες και οι εμπλεκόμενοι φορείς τόσο για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης πραγματικότητας, όσο και για τις μελλοντικές ανάγκες και να θεσμοθετηθεί η συστηματική υποστήριξή τους τόσο μέσω της κεντρικής διοίκησης όσο και της αυτοδιοίκησης

 • να διαμορφωθούν πράσινες διαδρομές και ποδηλατόδρομοι που να συνδέουν τους όμορους δήμους με τις παρυφές του ορεινού όγκου αλλά και με τα όποια εγγύς και γύρω από το όρος, διασωσμένα ρέματα και πάρκα. Στο ίδιο πλαίσιο να εξετασθεί και η δυνατότητα της φυσικής διασύνδεσης του ανατολικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου (προς Παπάγου) με το δυτικό τμήμα του Πάρκου (Γουδί)

 

Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε:

 • δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου, καταγραφής και επιβολής ποινών

 • δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας στην χάραξη των ορίων των περιοχών αρκεί να υπάρχει έγκαιρη και συστηματική καταγραφή

 • η υπαγωγή μέρους της Α σε Α2 δημιουργεί ανησυχία για πιθανές καταπατήσεις και διεκδικήσεις 

 • με την δημιουργία της Ζώνης ΣΤ ρυθμίζεται η αυθαίρετη δόμηση όμως απαιτούνται οι σχετικές μελέτες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του μέτρου και αν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες οικιστικές συγκεντρώσεις.

 • η μελισσοκομία να επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις ισχύος της σχετικής διάταξης πυροπροστασίας 

 • θα απαιτηθεί η κατάρτιση ενιαίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και καταγραφή των αυθαιρέτων στους οικισμού Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι

 • για το αναφερόμενο ΚΥΤ Αργυρούπολης θα απαιτηθεί σύνταξη Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οποία να εξετάζονται όλες οι δυνατές λύσεις απομάκρυνσης ή παραμονής και οι προκαλούμενες επιπτώσεις 

 • σχετικά με την παρουσία νεκροταφείων απαιτείται μια ξεκάθαρη και οριστική λύση για την επίλυση ενός χρόνιου πραγματικού προβλήματος με την οριστική όμως χωροθέτησής τους χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης

 • σχετικά με τα ΣΜΑ η άποψη είναι να μην επιτραπεί ούτε η προσωρινή η παραμονή τους στο χώρο αφού δεν προκύπτει και η πρόθεση απομάκρυνσής τους (βλέπε ΠΕΣΔΑ, σχετικές αιτήσεις κλπ)

 • σε γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει περισσότερο την προστασία του όρους ως προστατευόμενου Natura και να συμπεριλάβει επιπρόσθετες περιοχές

Pin It

ΕΙΔΗΣΕΙΣ απο το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων

Συντάκτης και Aρθρογράφος. Ελεύθερα οι απόψεις σας!

Στείλτε τα άρθρα σας και τις απόψεις σας. Ελεύθερα, χωρίς περιορισμό λέξεων, ιδεολογικούς, πολιτικούς φραγμούς. Κοινοποιώντας τους προβληματισμούς μας κάτι θα αλλάξει!

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Πρωτοσέλιδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ

booked.net

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ελληνική Αστυνομία - Υπ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ - Δελτίο Κυκλοφορίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Θ.Ε.Π.Ε.Κ.

Δελτίο Κυκλοφορίας - ΑΘΗΝΑ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Listen on myTuner radio!Listen of myTuner Radio!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ταινίες στην Τηλεόραση

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Όλοι οι Γιατροί στην Αθήνα | doctoranytime